PSSE Bartoszyce » Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

Stanowisko Pracy Głównego Księgowego

 

 Do zakresu działania Stanowiska Pracy Głównego Księgowego należą sprawy zagadnień finansowych Powiatowej Stacji, a w szczególności:

1)      prawidłowe stosowaniem zasad rachunkowości zapewniające rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz przepływów finansowych;

2)      terminowe i prawidłowe dochodzenie roszczeń i egzekucja należności;

3)      sporządzanie sprawozdawczości finansowej, budżetowej i statystycznej;

4)      obliczanie wysokości wynagrodzeń, zasiłków itp., sporządzanie list płac, zasiłków
i innych należności pracowników oraz prowadzenie ewidencji analitycznej w tym zakresie;

5)      ewidencja syntetyczna i analityczna dowodów finansowych;

6)      prowadzenie rozliczeń ZUS;

7)      naliczanie składek ZUS i terminowe ich rozliczanie,

8)      prowadzenie spraw finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

9)      ustalanie zasad rachunkowości, ich opis i wdrażanie;

10)  prawidłowe wykonywanie i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych;

11)  prawidłowe wykonywanie i okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

12)  sporządzanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego jednostki;

13)  wykonywanie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji przewidzianej ustawą
o rachunkowości oraz innych aktów prawnych i uregulowań obowiązujących w zakładzie;

14)  przestrzeganie obowiązujących zasad rozliczeń pieniężnych;

15)  prawidłowe i terminowe rozliczenia z tytułu podatku dochodowego, VAT, podatków lokalnych, rozliczeń z budżetem państwa i budżetem samorządu terytorialnego;

16)  prawidłowe i rzetelne sporządzanie deklaracji podatkowych, naliczanie podatków, terminowe rozliczanie i prowadzenie ewidencji;

17)  terminowe regulowanie zobowiązań;

18)  prowadzenie analiz i opracowań ekonomicznych określonych przez Dyrektora lub
z własnej inicjatywy, przedstawianie Dyrektorowi wniosków wynikających z tych analiz;

19)  wnioskowanie w zakresie usprawnień organizacyjnych jednostki, zmiany struktury, powiązań, rozliczeń, budżetowania itp.;

20)  wnioskowanie i przeprowadzanie, na zlecenie Dyrektora kontroli wewnętrznych,
w zakresie prawidłowości obiegu dokumentów, gospodarki materiałowej, gospodarowania majątkiem zakładu i innych;

21)  opracowywanie tez i wytycznych w zakresie form i metod kontroli przedmiotowych;

22)  prowadzenie kontroli wewnętrznej;

23)  nadzór nad funkcjonowaniem Oddziału Ekonomiczno – Administracyjnego;

24)  obsługa portali internetowych i odpowiedzialność za ich obslugę: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, GUS, e-zdrowie, PUE ZUS, e- puap, portal usług elektronicznych i innych;

25)  planowanie, wdrażanie oraz wykonanie budżetu zadaniowego.


 


Załączniki:
Brak
Opublikował: Default admin account
Data: [06.02.2018 r.]