PSSE Bartoszyce » Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Oddział Ekonomiczno-Administracyjny

Do zakresu działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego należy obsługa administracyjna i finansowa Stacji, a w szczególności:

     1) W  zakresie obsługi administracyjnej:

a)    obsługa sekretariatu,

b)   obsługa administracyjno-gospodarcza Stacji,

c)    planowanie, analiza i realizacja zakupów i usług zgodnie z przepisami prawa
o zamówieniach publicznych,

d)   realizowanie wzorcowania i legalizacji aparatury pomiarowej,

e)    zaopatrywanie komórek organizacyjnych w pieczęcie i stemple oraz prowadzenie ich ewidencji,

f)    prowadzenie ewidencji majątku Stacji oraz zarządzanie mieniem ruchomym
i nieruchomym,

g)   opracowywanie propozycji projektu regulaminu organizacyjnego określającego szczegółową organizację oraz tryb pracy Stacji,

h)   opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora,

i)     prowadzenie składnicy akt,

j)     organizacja i nadzór nad ochroną obiektu i mieniem Stacji,

k)   prowadzenie dokumentacji dotyczącej budynku Stacji oraz nadzór nad przeglądami technicznych obiektu,

l)     uczestniczenie w odbiorach końcowych robót, rozliczanie wykonawców z tytułu wykonanych prac,

m)  prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

n)    współdziałanie  z Zakładową Komisją Świadczeń Socjalnych,

  • o)   nadzór nad gospodarką odpadami w Stacji,

p)   gospodarka magazynowa,

q)   prowadzenie kasy oraz całej dokumentacji związanej z dokonywaniem operacji kasowych,

r)    sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym i przedkładanie do zatwierdzenia do wypłaty,

s)    prowadzenie windykacji należności budżetowych (m.in. wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i inne),

t)     nadzorowanie realizacji umów zawartych z firmami zewnętrznymi, dotyczącymi m.in.: ewidencji stosownych systemów i programów oraz licencji, monitorowania systemu zabezpieczeń informatycznych w szczególności danych osobowych w sieci komputerowej Stacji, obsługi i aktualizacji strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej Stacji,  ustalania uprawnień dostępu do danych i systemów,

u)   prowadzenie spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Stacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

v)    ewidencjonowanie i rozliczanie mandatów karnych,

w) obsługa strony internetowej Stacji BIP,

x)   sprawowanie nadzoru przeciwpożarowego oraz utrzymanie sprzętu ppoż. w stałej gotowości,

y)   dbanie o należyty stan techniczny i sanitarny środka transportu,

z)    prowadzenie dokumentacji dotyczącej przebiegu pojazdu służbowego;

     2) W zakresie spraw pracowniczych:

a)    prowadzenie akt osobowych i ewidencji w sprawach osobowych,

b)   prowadzenie spraw związanych z doborem i rozmieszczeniem kadr, przeprowadzanie okresowo analiz w tym zakresie,

c)    przygotowywanie projektów dokumentów decyzji Dyrektora dotyczących przyjmowania, zwalniania, przenoszenia i przeszeregowania pracowników,

d)   sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów praw i obowiązków pracownika,

e)    prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pracowników,

f)    sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia Stacji,

g)   współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy,

h)   przedkładanie Gł. Księgowej dokumentacji niezbędnej do naliczanie wynagrodzeń (np. absencja pracowników, zmiany w składnikach płacowych pracownika i innych);

3)   W zakresie działania  obszaru Obrony Cywilnej:

a)    zapewnienie właściwej realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej i spraw obronnych
w Stacji,

b)   opracowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Stacji w sprawach obrony cywilnej,

c)    opracowywanie w porozumieniu z komórkami organizacyjnymi stacji procedur reagowania i zarządzania kryzysowego,

d)   opracowywanie planu obrony cywilnej Stacji,

e)    organizowanie szkoleń i kierowanie ćwiczeniami obrony cywilnej Stacji,

f)    prowadzenie gospodarki sprzętem obrony cywilnej i ochrony osobistej;

     4) Przyjmowanie prób do badan laboratoryjnych, w tym:

a) przyjmowanie prób do badań,

b) wydawanie wyników badań,

c) przygotowanie próbek do transportu,

d) przygotowanie sprzętu i pojemników do poboru próbek.
Załączniki:
Brak
Opublikował: Default admin account
Data: [06.02.2018 r. ]