PSSE Bartoszyce » Rejestry, Ewidencje, Archiwa

Rejestry, Ewidencje, Archiwa


Informacja o sposobie, zakresie i trybie udostępniania danych zawartych
 

w rejestrach publicznych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w BartoszycachZgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1330) podmioty wykonujące zadania publiczne są zobowiązane do udostępnienia informacji publicznych w tym informacji o prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.


Dane zawarte w rejestrach udostępnia się na warunkach, w sposób w zakresie i w terminie określonym w przepisach na podstawie których rejestr jest prowadzony.


Informacje zawarte w rejestrach i ewidencjach publicznych podlegają udostępnieniu podmiotom publicznym i podmiotom niepublicznym, które realizują zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów, bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny wyłącznie do realizacji tych zadań publicznych. Dane udostępniane są na wniosek, który spełnia wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz. U. Nr 205, poz. 1692). Wniosek ma zastosowanie gdy przepisy na podstawie których rejestry i ewidencje prowadzone nie wskazują sposobu udostępnienia.

 

Wnioski należy składać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
ul. Bohaterów  Warszawy12
11-200 Bartoszyce

e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.olsztyn.pl 


W przypadku gdy przepisy na podstawie których rejestr jest prowadzony nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie, jeżeli wniosek zawiera braki wówczas wzywa się wnioskodawcę do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania wraz z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 

Podmiot, któremu udostępniono dane zobowiązany jest do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą informacji zawartych w rejestrach oraz wykorzystaniem ich niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w w/w. aspektach. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).


Załączniki:

Załączniki do pobrania
Wykaz rejestrów, ewidencji prowadzonych w PSSE w Bartoszycach
Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Opublikował: [Anna Krawczyk]
Data: [06.02.2019]