PSSE Bartoszyce » Skargi, Wnioski i Petycje

Skargi, Wnioski i Petycje

SKARGI I WNIOSKI

Rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa sie zgodnie z przepisami:

• ustawy z dnia 12 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r. poz.2096)

• rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5 poz. 46).

1. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bartoszycach przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków; we wtorki w godz. 8:00 – 10:00 oraz w czwartki w godz. 15:00 - 16:00

2. Obywatele w sprawach próśb o interwencję przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania.

• Dyrektor PSSE / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Małgorzata Lemieszek - pokój nr 8

• Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - pokój nr 20, 21

• Sekcja Higieny Pracy - pokój nr 14

• Sekcja Higieny Komunalnej - pokój nr 13

• Sekcja Epidemiologii - pokój nr 3

• Stanowisko ds. Higieny Dzieci i Młodzieży - pokój nr 12

1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

3. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

• pisemnie,

• za pomocą faksu: pod numerem telefonu 89 762-21-50,

• pocztą elektroniczną na adres: psse.bartoszyce@sanepid.olsztyn.pl,

• ustnie

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.


PETYCJE

Rozpatrywanie petycji odbywa się zgodnie z przepisami:

• ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870 )

1. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmniany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

2. Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środka komunikacji elektronicznej.

3. Petycja powinna zawierać:

• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

• oznaczenie adresata petycji;

• wskazanie przedmiotu petycji.

Petycje nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

Informacja zbiorcza o petycjach za 2018 r. Załączniki:

Wzór formularza petycji.doc

Opublikował: Default admin account
Data: [31.01.2019]