PSSE Bartoszyce » Majątek/Sprawozdania finansowe

Majątek/Sprawozdania finansowe

                                                      


 
Majątek Powiatowej Stacji Sanitrano-Epidemiologicznej w Bartoszycach tonieruchomość położona w Bartoszycach na ulicy Bohaterów Warszawy 12 oraz wyposażenie pomieszczeń biurowych. Budynek PSSE będący  w trwałym zarządzie Stacji należy do Skarbu Państwa. 


Zgodnie z paragrafem 34 ust.9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 342) PSSE w Bartoszycach publikuje sprawozdania finansowe   

 

Sprawozdania finansowe za 2019 rok
(w postaci plików pdf)

1. Bilans jednostkowy 2019
2. Rachunek zysków i strat jednostkowy 2019
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe 2019
4. Informacja dodatkowa jednostkowa 2019

 
Opublikowano 07.05.2020 r. 


Sprawozdania finansowe za 2018 rok
(w postaci plików pdf)

1. Bilans jednostkowy 2018
2. Rachunek zysków i strat jednostkowy 2018
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostkowe 2018
4.
Informacja dodatkowa jednostkowa 2018

 
Opublikowano 08.05.2019 r. 

Załączniki:

Brak

Opublikował: Default admin account
08.05.2019 r. : ]