PSSE Bartoszyce » Oddział nadzoru

Oddział nadzoru

 
Zadania wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne Oddziału Nadzoru obejmują zakres działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bartoszycach realizuje zadania z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

 

  • higieny środowiska,
  • higieny pracy w zakładach pracy,
  • higieny procesów nauczania i wychowania,
  • higieny wypoczynku i rekreacji,
  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

 

- w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

 

Wykonywanie zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. Oddział Nadzoru - zakresy działania:
   - Sekcja Zapobiegawczego Nazdoru Sanitarnego 
   - Sekcja Higieny Komunalnej 
   - Sekcja Higieny Pracy 
   - Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży 
   - Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku
   - Sekcja Epidemiologii
   oraz stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty ZdrowotnejPowiatowa Stacja działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów wewnętrznych, a w szczególności:

1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2019 r.
poz. 59);

2) Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 r. poz 2190);

3) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2018 r. poz 151);

4)  Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2018 poz. 1541);

5) Rozporządzenia PE w sprawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO
 


                                                      INFORMACJE Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

I.   HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

 

Zagrożenie COVID-19 - informacja dla rolników, plantatorów  21.04.2020 r.

 Główny Inspektor Sanitarny informuje na temat podstawowych wymagań związanych z zagrożeniem koronawirusem, kwarantanną, higieną produkcji rolnej oraz targowisk i bazarów.

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zywnosc-zywnosc-i-woda/zagrozenie-covid-19-informacja-dla-rolnikow-plantatorow/

 

Q&A dotyczące żywności i koronawirusa  17.03.2020 r. 

 https://gis.gov.pl/aktualnosci/qa-dotyczace-zywnosci-i-koronawirusa/

 

Informacja przygotowana na podstawie rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży handlowej w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem 12.03.2020 r.

Informacja do pobrania

 
 
Zmiany procedur przy wprowadzaniu żywności do obrotu  31.01.2020 r. 
1 stycznia 2020 r. weszło w zycie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniajace rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wudawania opinii (Dz.U. z 2019 r. poz.2499).
   - Zmiany w rejestrze produktów objetych obowiązkiem powiadamiania 
    https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktów-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/
   - Nowy system powiadamianiao wprowadzeniu do obrotu suplementów diety, żywności wzbogacanej i żywności dla określonych grup
     https//gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Dla importerów żywności  
15.11.2019 r. 

Szczegóły, wytyczne i wykazy dostępne:  https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/


Kurs klasyfikatora grzybów
02.07.2019 r.
Informacja o kursie klasyfikatora


Zawiadomienie Komisji w sprawie wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka mikrobiologicznego w odniesieniu do świeżych owoców i warzyw na etapie produkcji podstawowej poprzez przestrzeganie zasad higieny
  13.05.2019 r.  
Informacje do pobrania  


Produkcja pierwotna, sprzedaż bezpośrednia i rolniczy handel detaliczny - aktualne informacje

Informacje do pobrania    08.02.2019 r.

 

Zmiany w zakresie nadzoru   Inspekcji Weterynaryjnej I Państwowej Inspekcji Sanitarnej dla producentów produktów pochodzenia zwierzęcego
Informacje do pobrania    04.01.2019 r.

Rolniczy handel detaliczny

wytyczne GHP/GMP przy produkcji żywności w warunkach domowych.doc

Poradniki/ Wytyczne/ Ulotki
http://gis.gov.pl/zywnosc/informacje-dla-przedsiebiorcy/poradniki-wytyczne-ulotki
Ostrzeżenia publiczne dotyczące żywności 
https://gis.gov.pl/zywnosc/ostrzezenia-publiczne-dot-zywnosci/aktualne
Oświadczenia żywieniowe i zdrowotne
https://gis.gov.pl/zywnosc/oswiadczenia-zywieniowe-i-zdrowotne/informacje-ogolne
Nowa żywność
https://gis.gov.pl/zywnosc/nowa-zywnosc/informacje-ogolne
Materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością. 
http://gis.gov.pl/zywnosc/materialy-i-wyroby-przeznaczone-do-kontaktu-z-zywnoscia
Rozporządzenie sklepikowe

rozporządzenie sklepikowe.doc

Zintegrowany wieloletni plan kontroli (MANCP)
https://gis.gov.pl/zywnosc/plany-kontroli/zintegrowany-wieloletni-plan-kontroli-mancp?highlight=WyJtYW5jcCIsInJhcG9ydCIsInJvY3pueSIsIm1hbmNwIHJhcG9
ydCIsIm1hbmNwIHJhcG9ydCByb2N6bnkiLCJyYXBvcnQgcm9jem55Il0=

II.  HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY


1. Ergonomia mebli szkolnych i przedszkolnych
2. Zadbaj o bezpieczny wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży

Zadbaj o bezpieczny wypoczynek.doc 18.01.2018 r.

3. Instrukcja w sprawie wymagań higieniczno sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami

Instrukcja 2016 r.pdf  

4. Zasady udostępniania wody wodociągowej dzieciom w placówkach oświatowo-wychowawczych

5. Stanowisko Głównego Inspektora Saniotarnego w sprawie profilaktyki i zwalczania wszawicy
6. Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie szczotkowania zębów przez dzieci w przedszkolu

 

 III.   HIGIENA PRACY

1. Komunikat XIII Międzyresortowej komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy - 27.10.2020 r.Załączniki:

Brak