PSSE Bartoszyce » Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

 

 

 

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja
o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie.

 
I
nformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bartoszycach jest udostępniana na wniosek.

 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bartoszycach powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób
i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach  w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Gdzie przesłać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach

   ul. Bohaterów Warszawy 12, 11-200 Bartoszyce

  • złożyć osobiście w Sekretariacie w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
       w Bartoszycach;
  • przesłać na numer fax: 89 762 21 50;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: psse.bartoszyce@sanepid.olsztyn.pl
  • przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji 
       Publicznej: www.epuap.gov.pl.

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach  może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bartoszycach, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, na którą przysługuje odwołanie.

 

 Załączniki:

Wniosek do pobrania 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej